Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Russischesokken.nl gevestigd te Wierden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 59788151.

Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Russischesokken.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Russischesokken.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Alle prijzen zijn gebaseerd op aflev ering in Nederland inclusief verzendkosten en in overige landen afgeleverd exclusief verzendkosten. 
2.2 Voor binnenlandse bestellingen (Nederland) worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen af te leveren in Belgie die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten € 4,90. Voor pakketpost afgeleverd in Belgie berekenen wij € 9,00. Bij een bestelling van boven de € 75,- in Belgie worden er geen verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland en Belgie is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@russischesokken.nl.
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Russischesokken.nl tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend. 
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.russischesokken.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland. 
2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering

3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 Russischesokken.nl maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. Russischesokken.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Russischesokken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Russischesokken.nl verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Russischesokken.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Russischesokken.nl gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 

4. Klachten en retourzending                      

4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@russischesokken.nl of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door Russischesokken.nl geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Russischesokken.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Russischesokken.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product onbeschadigd is. 
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk aan Russischesokken.nl heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient Russischesokken.nl hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. 
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Russischesokken.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@russischesokken.nl. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door Russischesokken.nl gedekt. 
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Russischesokken.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met info@russischesokken.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 Russischesokken.nl behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Russischesokken.nl of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Russischesokken.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Russischesokken.nl de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Russischesokken.nl het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. Russischesokken.nl zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
4.7 Russischesokken.nl is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van Russischesokken.nl zijn vrijblijvend en Russischesokken.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Russischesokken.nl. Russischesokken.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Russischesokken.nl dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door Russischesokken.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Russischesokken.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Russischesokken.nl en van het personeel en de producten van Russischesokken.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Russischesokken.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Russischesokken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Russischesokken.nl.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Russischesokken.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Russischesokken.nl verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Russischesokken.nl, dan wel tussen Russischesokken.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Russischesokken.nl, is Russischesokken.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Russischesokken.nl.
6.5 Russischesokken.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding

7.1 Russischesokken.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Russischesokken.nl komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 Russischesokken.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Russischesokken.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Russischesokken.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Russischesokken.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Russischesokken.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Russischesokken.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Russischesokken.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Russischesokken.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen

9.1 Indien u aan Russischesokken.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Russischesokken.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Russischesokken.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Russischesokken.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Russischesokken.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Russischesokken.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Russischesokken.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Russischesokken.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
9.5 Russischesokken.nl houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en Russischesokken.nl.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Russischesokken.nl.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling 

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Russischesokken.nl en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinformatie:

Russischesokken.nl

T.a.v. S.V. Timoshenko

Wilgenlaan 2

7642 EW  Wierden

info@russischesokken.nl

www.russischesokken.nl

Bank:   Rabobank te Wierden

IBAN  NL38 RABO 0150 8058 53  

BIC    RABONL2U

BTW 267853701B01  / KvK nummer 59788151

 

Heb je een vraag?

Contact ons!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 russischesokken.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel